"Dịch vụ của chúng tôi - Sự tin tưởng của bạn"
Dự án
Lắp Đặt Hệ Thống Giám Sát Năng Lượng Điện Nhá máy Sanfang- Vũng Tàu
- Cấu hình Graphic thể hiện đầy đủ các phụ tải cần giám sát theo sơ đồ Singline của hệ thống.
- Cài đặt license cho các đồng hồ, các thiết bị third parties tại các phụ tải phát sinh, cấu hình phần mềm để login dữ liệu từ các đồng hồ này
- Cấu hình truyền thông và thông số giám sát cho các đồng hồ PM800, test truyền thông, bao gồm:
Cài đặt thông số đo lường: V, A, kW, kVar, kWh
Tích hợp toàn bộ các đồng hồ và thiết bị third parties
     - Cài đặt cấu hình HMI
     - Cài đặt hiễn thị thông số và biểu đồ theo thời gian thực
     - Cài đặt Events & Alarming
     - Cài đặt quản lý cơ sở dữ liệu
- Cấu hình Modules: module Đo lường, giám sát (Vista), module quản lý (Console Management) & module Báo cáo (Web report)
- Kiểm tra lại chức năng hoạt động của toàn bộ hệ thống
- Training cách sử dụng phần mềm, thu thập dữ liệu và báo cáo